> Městská část Brno-Slatina
 

Statutární město Brno
Městská část Brno-Slatina

  Dnes je 06.04.2020
  Svátek má Vendula, zítra Heřman/Hermína

Úvodní stránka

Směny bytů

Akce

Odkazy

Mapa stránek

SMSinfo

  Vyhledat

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, sport ...

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální informace

Formuláře

Užitečné informace

Profil zadavatele VZ

POTŘEBUJI:

Telefonovat


Stáhnout si formulář...


Vyřídit si na úřadu...


Zaslat e-mail...


Odebírat SMS zprávy...


CZECH-POINT CZECH-POINT

KONTAKTY:


Úřad městské části Brno-Slatina

Tilhonva 450/59 88/2
PSČ 627 00
Brno
telefonní kontakty
fax: +420 545 216 285
ID datové schránky: bj9b3rx
info(zavináč)
mcslatina(tečka)czNOVINKY

 

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ MČ:

Zasedání ZMČ v roce 2017:
16.02., 27.04., 22.06., 21.09. a 14.12.
 
Zasedání RMČ ve II. pololetí 2017:
02.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12.

UMÍSTĚNÍ STRÁNEK:

Doména www.brno-slatina.cz hostuje na serveru

Úvodní stránkaÚřad MČ ► Vyřídit si na úřadu... ► CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy


Rozsah zobrazení:

Č.Název položky a obsah
 008 
  
 CZECH POINT: Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy 
 

ÚMČ Brno-Slatina vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen “ISVS”), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná ÚMČ Brno-Slatina je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu vyhotovenou ÚMČ Brno-Slatina, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není dokázán opak.

ÚMČ Brno-Slatina vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejně přístupných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

1) výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
2) výpisy z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/
3) výpisy z Živnostenského rejstříku /veřejná evidence/
4) výpisy z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/

od 1. 1. 2009
5) výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) /neveřejná evidence/
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku


od 1. 7. 2009 – agendy informačního systému datových schránek  (ISDS)
9) žádosti o zřízení datové schránky
10) oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
11) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

od 1. 1. 2010  – další úkony v rámci agendy ISDS:
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

ad 4) Evidence Rejstříku trestů je neveřejnou evidencí.

Vydat ověřený výpis z této evidence lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. Vzor plné moci naleznete níže v bodu 11. V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.


ad 5) Výpisy bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti. Výpis bodového hodnocení osoby bodového hodnoceníby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. Vzor plné moci naleznete níže v bodu 11. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.


ad 6) Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaný dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech Point je možné zažádat o ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro příslušnou organizaci, a to dle zadaného identifikačního čísla organizace.


ad 7) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH slouží k plnění ohlašovacích povinností souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pracoviště Czech Point umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:
 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

ad 8) Výpisy z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík,  který umožní získat informace o příslušných insolvenčních řízeních a umožní sledování jejich průběhu. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.


ad 9) Žádost o zřízení datové schránky

Žadatel předkládá doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů, poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.


ad 10) Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.


ad 11) Autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu

Žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Pracovník pracoviště Czech POINT prověří ve smyslu § 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb., zda je možné autorizovanou konverzi příslušného dokumentu provést (musí se např. jednat o originál, popř. ověřenou kopii dokumentu apod.) Výstup je dle volby žadatele předáván na CD (úhrada nosiče je součástí správního poplatku stanoveného zákonem pro tento úkon) nebo je zaslán do tzv. "Úschovny", tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel vyzvedne nejpozději do 3 kalendářních dnů od podání žádosti.


ad 12) Autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu

Elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do "Úschovny" (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Pracovník pracoviště Czech POINT před provedením autorizované konverze prověří náležitosti stanovené v § 24 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a připojí k výstupu ověřovací doložku.

 
 Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výstupy z ISVS. 
 V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jedná-li se např. o výpisy z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku, nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost. V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)- kdy se jedná např. o výpisy z rejstříku trestů, je ÚMČ Brno-Slatina povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 Výstupy z ISVS jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná. 
 

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na žádost vydávají s účinností od 1. 1. 2008 i matriční úřady, a to ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ve městě Brně se jedná o 9 matričních obvodů se sídly na:
Úřadě městské části Brno-Bystrc,
Úřadě městské části Brno-Královo Pole,
Úřadě městské části Brno-Líšeň,
Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Úřadě městské části Brno-sever,
Úřadě městské části Brno-střed,
Úřadě městské části Brno-Tuřany,
Úřadě městské části Brno-Žabovřesky,
Úřadě městské části Brno-Židenice. 

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), stanovila seznam obecních úřadů, úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, úřadů městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy. Ve městě Brně se jedná spolu s ÚMČ Brno-Slatina o 13 městských částí:
Úřad městské části Brno-Bohunice,
Úřad městské části Brno-Černovice,
Úřad městské části Brno-Chrlice,
Úřad městské části Brno-Ivanovice,
Úřad městské části Brno-jih,
Úřad městské části Brno-Jundrov,
Úřad městské části Brno-Kníničky,
Úřad městské části Brno-Kohoutovice,
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec
Úřad městské části Brno-Útěchov,
Úřad městské části Brno-Vinohrady,
Úřad městské části Brno-Žebětín.

Dále lze získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na pracovištích České pošty, s.p.

 
 Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno, I. patro, kancelář JUDr. Janků, tel.: 533 433 574.
Ověřené výstupy z ISVS je možné vydat:
Pondělí 8:00 – 11:30 hod.; 12:30 – 17:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 hod.; 12:30 – 17:30 hod.
 
 V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS je ÚMČ Brno-Slatina povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 a 4 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Totožnost žadatele musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií žadatele (cestovní pas, občanský průkaz).  
 Vzor plné moci zmocněnce pro vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpisu bodového ohodnocení osoby.  
czp_rt_plm.rtf  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT - formát RTF (11,1 KB)
czp_rt_plm.odt  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT - formát OpenDocument (9,3 KB)
czp_rt_plm.pdf  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z RT - formulář PDF k vyplnění a tisku (41,5 KB)
czp_bho_plm.odt  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO - formát OpenDocument (9,3 KB)
czp_bho_plm.rtf  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO - formát RTF (11,1 KB)
czp_bho_plm.pdf  Plná moc zmocněnce pro vydání výpisu z BHO - formulář PDF k vyplnění a tisku (41,8 KB)
 

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

 
 Nejsou zákonem stanoveny. 
  
 V případě ověřeného výstupu z Katastru nemovitostí musí žadatel kromě katastrálního území uvést jeden z těchto identifikačních údajů: list vlastnictví, parcelní číslo, číslo popisné stavby, popřípadě číslo popisné stavby a číslo bytové nebo nebytové jednotky. 
  
 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 550/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 
  
  
  
  
 Na stránkách CZECH POINT
Na
webu Statutárního města Brna 
  
 Všeobecný odbor ÚMČ Brno-Slatina 
 JUDr. Radim Janků 
 31.12.2011 
 03.01.2012 
 Bez omezení 
  

 

Základní informace

Městská část

Samospráva

Úřad MČ

Řízené organizace

Kultura, Sport

Ulice, PSČ, místopis

Slatinský tisk

Úřední deska, vývěska

Aktuální

Vyhledat

 

Weby organizací a útvarů
zřízených MČ
Slatinská občanská
sdružení
Statistiky Validita kódu
Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2
Odkaz na stránky ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1
Odkaz na stránky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5
Odkaz na stránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina
Odkaz na stránky Historického kroužku
RSS kanál stránek Divadla J.K.Tyla
Odkaz na stránky slatinských stárků
Odkaz na stránky fotbalového oddílu SK Slatina
[Valid RSS]
Valid XHTML 1.0 Transitional


Založeno v prosinci 1999 | Provozovatel Úřad MČ Brno-Slatina | Webdesign & programming © 2003-2020 Radim Janků  Programming & Design by Radim Janku